Gmina Osie Oficjalny serwis internetowy

Przetarg na sprzedaż używanego urządzenia wysokociśnieniowego

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
       
Nr sprawy: GZK.26.1.1.2024                                                          
Osie, dnia 14.05.2024r
Sprzedający:
Gmina Osie
ul. Dworcowa 6
86-150 Osie
NIP 559-11-30-747
woj. kujawsko-pomorskie

Wystawca:
Gminny Zakład Komunalny
Ul. Rynek 2
86-150 Osie
tel.  52 3329896

Ogłasza
przetarg na sprzedaż używanego urządzenia wysokociśnieniowego PYTON 150/50 wraz z przyczepą lekką o nr rejestracyjnym CSW 8Y26
1.    Przedmiot sprzedaży:

1.1.    Urządzenie wysokociśnieniowe PYTON 150/50
    Rodzaj urządzenia: urządzenie wysokociśnieniowe do czyszczenia sieci kanalizacyjnej
    Typ urządzenia : PYTON 150/50
    Nr fabryczny: 201212286
    Rok produkcji: 2012
    Producent: KanRo LTD Sp. z o.o.
    Silnik spalinowy Briggs & Stratton 23KM
    Pompa ciśnieniowa SPECK NP25
    Zbiornik wody o pojemności 400 litrów
    Wąż wysokociśnieniowy o długości 60m o napędzie hydraulicznym
    Głowice czyszczące – szt. 2
    Manometr – umożliwiający bezpośrednią kontrolę ciśnienia wody na głowicy

1.2.    Przyczepa lekka NIEWIADÓW Nr rejestracyjny CSW 8Y26
    Rodzaj pojazdu: przyczepa lekka
    Nr rejestracyjny: CSW 8Y26
    Marka - typ: NIEWIADÓW
    Nr nadwozia: SWNB75000C0062445
    Rok produkcji: 2012
    Dopuszczalna ładowność: 580 kg
2.    Miejsce i termin w którym można obejrzeć przedmiot sprzedaży:

Przedmiot sprzedaży można oglądać w siedzibie sprzedającego od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1400 po uprzednim telefonicznym ustaleniu dokładnej godziny.
Osoba do kontaktów: Krzysztof Kuzimski – tel.  52 3329896.

3.    Cena wywoławcza:

Cenę wywoławczą  za przedmiot sprzedaży ustala się na kwotę netto: 12.700,00 złotych (słownie: dwanaście tysięcy siedemset  złotych  00/100) tj.:
3.1.    Cena wywoławcza netto urządzenia wysokociśnieniowego PTYON 150/50 – 11.500,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy pięćset złotych 00/100)
3.2.    Cena wywoławcza netto przyczepy lekkiej NIEWIADÓW Nr rejestracyjny CSW8Y26 – 1.200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100)

4.    Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta:

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w języku polskim na piśmie i musi zawierać:
•    imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy jej NIP i siedzibę oferenta;
•    oferowaną cenę netto w PLN, nie niższą niż cena wywoławcza, zapisaną cyfrowo i słownie;  
•    podpisane oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży oraz że nie będzie dochodził od sprzedającego żadnych praw z tytułu stanu technicznego przedmiotu sprzedaży;
•    podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z projektem umowy i nie wnoszeniu do niej żadnych zastrzeżeń.

Wzór formularza ofertowego oraz projekt umowy stanowią załącznik do niniejszego postępowania.

Oferent umieszcza ofertę w zamkniętej kopercie, zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana według wzoru:  Gminny Zakład Komunalny, ul. Rynek 2, 86-150 Osie z dopiskiem „ Przetarg na  sprzedaż urządzenia wysokociśnieniowego PYTON 150/50 wraz z przyczepą lekką - nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”.


5.    Termin, miejsce złożenia oferty i przeprowadzenia przetargu oraz okres w którym oferta jest wiążąca.

Termin składania ofert  do  28.05.2024r. do  godz.10:00
Termin otwarcia ofert:      28.05.2024r. godz. 10:05
Okres związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.
Miejsce składania  ofert: Gminny Zakład Komunalny, ul. Rynek 2, 86-150 Osie
 pokój nr 1.
Miejsce otwarcia  ofert: Gminny Zakład Komunalny, ul. Rynek 2, 86-150 Osie  pokój nr 2.


6.    Termin zawarcia umowy sprzedaży.

Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze oferty najkorzystniejszej;
Kupujący jest zobowiązany zapłacić całkowitą cenę nabycia w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy – zgodnie z załączonym wzorem umowy sprzedaży;
Wydanie przedmiotu sprzedaży zostanie dokonane po wpłaceniu przez Kupującego całkowitej ceny nabycia brutto - zgodnie z załączonym wzorem umowy sprzedaży.
Wszelkie ewentualne koszty transakcji ponosi Kupujący

7.    Sprzedającemu przysługuje prawo przeprowadzenia negocjacji uzupełniających oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

8.    Sprzedającemu przysługuje prawo unieważnienia przetargu w każdym momencie bez podania przyczyny.Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego
                          Krzysztof Kuzimski

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

Formularz

Umowa
Data dodania 14.05.2024

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij