Gmina Osie Oficjalny serwis internetowy

Obwieszczenie Wójta Gminy Osie o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego Gminy Osie

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

ROŚBiGK.672.1.2024                                                                                   Osie, 8 lipca 2024 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY OSIE
o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego Gminy Osie

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Osie uchwały nr XLIV/346/2024 z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Osie.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy w Osiu oraz mogą składać wnioski na piśmie do dnia 5 sierpnia 2024 r. na adres Urzędu Gminy w Osiu, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie, za pomocą formularza, który jest dostępny w siedzibie Urzędu Gminy w Osiu, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.osie.pl, a także na stronie internetowej Ministra Rozwoju i Technologii (www.gov.pl/web/rozwojtechnologia/formularz-pisma-dotyczacego-aktu-planowania-przestrzennego).

Ponadto wnioski mogą być składane w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres mailowy: sekretariat@osie.pl. Istnieje również możliwość składania wniosków poprzez formularz zgłoszeniowy za pośrednictwem strony internetowej voxly.pl/osie. Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, adres poczty elektronicznej, o ile wnioskodawca taki posiada, przedmiot wniosku i oznaczenie nieruchomości, której dotyczy, wskazanie czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem. Dodatkowo we wniosku można zawrzeć adres do korespondencji lub numer telefonu.

Uwagi i wnioski składane w trybie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) mogą być składane w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy w Osiu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym w terminie do 5 sierpnia 2024 r. Uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Wójta Gminy Osie. Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu pozostawi się bez rozpatrzenia.


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje Pana/Panią, że:

1. Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych  jest: Wójt Gminy Osie, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie.

2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) celem spełnienia wymogów prawnych oraz realizacji zadań publicznych.

3. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i wynika z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.).

4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do Wydziałów Urzędu, spółek i innych podmiotów na podstawie przepisów ustawy w oparciu o umowę powierzenia, w zależności od konieczności wynikającej z realizowanych zadań statutowych.

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani użyte do zautomatyzowanego profilowania.

7. Posiada Pan/ Pani prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody); wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych.

8. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: iodo@osie.pl.

Pliki do pobrania:

skan obwieszczenia

Wzór_formularza_pisma_dot_aktu_planowania_przestrzennego

Akt_PL_ZIPPZP_10185_041407_POG_1POG_20240326T083633_20240703_084840


Data dodania 08.07.2024

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij