Gmina Osie Oficjalny serwis internetowy

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej.

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
Wójt Gminy Osie
Ul. Dworcowa 6
86-150 Osie

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej.

                       Wójt Gminy Osie na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 1)  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Osie.

1.

2. Termin zagospodarowania:

- nie określono

3. Obciążenia i zobowiązania:

- nieruchomość jest wolna od obciążeń

4. Zasady aktualizacji opłat – nie dotyczy

Terminy wnoszenia opłat: Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

5. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy

6. Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie :

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU  20.05.2024 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Osie,
ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie  w sali nr 3 .

Cena nieruchomości ustalona w przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.

 Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie  Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu zapłaty wadium oraz :

- w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) - dowodów tożsamości,
a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego
z nich z pisemną  zgodą drugiego małżonka  na odpłatne nabycie nieruchomości;

- w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji- aktualnego odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (odpis z rejestru winien być datowany nie później niż 3 miesiące przed datą przetargu, a jego aktualność winna być potwierdzona przez reprezentanta podmiotu).

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.


Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 69 000 zł (słownie : sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100)

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN), na rachunek Gminy Osie
Nr konta:  48 8169 0006 0010 5431 2000 0030 Bank Spółdzielczy w Osiu.

Termin wniesienia wadium upływa dnia 15.05.2024 r.

Datą wniesienia wadium jest data uznania na rachunku bankowym Gminy Osie.

 Wadium  osoby  wygrywającej   przetarg   zalicza   się   na   poczet   ceny   sprzedaży   nieruchomości.

Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy ,organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

7. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 – upłynął  w dniu 15.03.2024 r.

8. Nabywca ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego i wpisów w księgach wieczystych.

9. Szczegółowych informacji o sprzedawanej nieruchomości i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Osie ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie, pokój nr 13 , telefon 52 33 29 540

Osoba do kontaktu : Anna Pawlak

  • Uwaga – Zgodnie z art. 43 ust 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r. poz. 361 ze zm.)sprzedaż ww. nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

Ogłoszenie wywiesza się na okres 2 miesięcy  w siedzibie Urzędu Gminy Osie – na tablicy ogłoszeń – oraz na stronie internetowej www.bip.osie.pl w zakładce :

Gospodarowanie mieniem komunalnym – Zbywanie.Wójt Gminy Osie

Michał GrabskiData dodania 19.03.2024

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij