Gmina Osie Oficjalny serwis internetowy

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na "Propagowanie i rozwijanie kultury fizycznej, sportu i rekreacji w gminie Osie"

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

     Wójt Gminy Osie,  na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023  poz. 571), uchwała Nr XLI/317/23 Rady Gminy Osie  z dnia 20 listopada  2023 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie gminy Osie na 2024 rok, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego:

„Propagowanie i rozwijanie kultury fizycznej, sportu i rekreacji w gminie Osie”


I.   Rodzaj zadania objętego konkursem
Przedmiotem konkursu jest realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa na terenie gminy Osie.

II. Wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w 2024 r.  
       27 000,00 zł. słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych
III.  Zasady przyznawania dotacji
1.    W konkursie do realizacji zadania publicznego może zostać wybrana oferta, która otrzymała najwyższy wynik punktowy w ocenie merytorycznej.
2.    Powierzanie  wykonywania  ww.  zadań  lub   wspieranie  ich  realizacji i udzielenie dotacji następuje  z   odpowiednim   zastosowaniem   przepisów  art. 16   ustawy  z dnia  24 kwietnia 2003 roku o  działalności  pożytku  publicznego  i o (Dz. U. z 2023  poz. 571) oraz zgodnie z uchwałą Nr XLI/317/23 Rady Gminy Osie  z dnia 20 listopada  2023 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie gminy Osie na 2024 rok.
3.    Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
4.    Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:
- organizacja wydarzeń sportowych i krajoznawczych m.in. zawodów, marszów na orientację,
- uczestnictwo min. 50 osób.
5.    Nieosiągnięcie zaplanowanych w ofercie rezultatów, może rodzić konsekwencję proporcjonalnego zwrotu przyznanych środków dotacyjnych.
6.    Oferent jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.).
7.    Dotacja będzie przekazywana zgodnie z zasadami określonymi w ogłoszeniu i przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.
8.    Dotacja przekazywana będzie w dwóch transzach.
9.    Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
10.    Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie.
11.    W ramach realizacji zadania otwartego konkursu  ofert podmiot może złożyć maksymalnie jedną ofertę.
12.    Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.


IV.     Termin i warunki realizacji zadania
1.    Zadanie powinno być realizowane w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2024 roku.
2.    Tworzenie dla dzieci, młodzieży i dorosłych warunków do czynnego uczestnictwa w różnych formach sportu, zajęciach  z krajoznawstwa i turystyki.
3.    Popularyzowanie i upowszechnianie sportu wśród uczestników wydarzeń sportowych i krajoznawczych.
4.    Promocja Gminy Osie podczas organizowania oraz udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych i krajoznawczych.
5.    Monitorowanie liczby osób biorących udział w wydarzeniach sportowych i krajoznawczych np. lista uczestników.
6.    Po zakończeniu realizacji zadania publicznego oferent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z jego realizacji, zgodnie z zapisami umowy.
7.    W kalkulacji przewidywanych kosztów zadania publicznego (stanowiącej część oferty) należy uwzględnić wyłącznie koszty niezbędne do realizacji tego zadania. Nie uwzględnia się w niej podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości, w której podatnikowi przysługuje prawo do jego odzyskania lub rozliczenia w deklaracjach składanych do urzędu skarbowego, przy czym:
1)    oferenci, którzy nie mają prawnej możliwości odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania publicznego (dla których podatek VAT jest kosztem), sporządzają kalkulację przewidywanych kosztów zadania publicznego w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT);
2)    oferenci, którzy mają możliwość odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania publicznego (w całości lub w części), sporządzają kalkulację przewidywanych kosztów zadania publicznego w kwotach netto (tj. nie uwzględniają w nich kwot podatku VĄT, które będą podlegały odzyskaniu lub rozliczeniu).
8.    Dopuszcza się przesunięcia pomiędzy pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego w trakcie jego realizacji, tj. przesunięcie uznaje się za zgodne z umową gdy wartość danej pozycji kosztorysu nie zwiększyła się o więcej niż 30%.
9.    Oferent, któremu udzielono dotacji na realizację zadania publicznego będzie zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji na realizację umowy oraz wydatków dokonywanych z tych środków.
10.    Wykorzystanie dotacji będzie możliwe nie wcześniej niż po zawarciu umowy dotacyjnej z Gminą Osie oraz nie później niż do 14 dni po zakończeniu realizacji zadania publicznego, nie przekraczając jednocześnie 31 grudnia danego roku budżetowego, w którym przyznano dotację.
11.    Dotacje udzielone z budżetu Gminy wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

 V. Termin i sposób składania ofert
1. Oferty należy składać w pokoju nr 10 Urzędu Gminy Osie, ul.  Dworcowa 6, 86-150 Osie  lub  za  pośrednictwem  poczty  do  27  lutego 2024 roku  do  godz. 12 00 w zamkniętych  kopertach opatrzonych opisem:
„Konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w gminie Osie w 2024 r.”
2. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Urzędu Gminy Osie.    
3. Warunkiem przystąpienia do konkursu  jest  złożenie  ofert  realizacji  zadań  według   wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w  sprawie  wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018, poz. 2057).
4. Oferty wraz z dokumentami nie będą zwracane oferentowi.
5. Do oferty należy dołączyć:
  1) aktualny statut lub inny akt regulujący status podmiotu i wskazujący organy uprawnione do reprezentacji,
  2) dokumenty poświadczające status prawny oferenta tj. aktualny, wydany nie później niż 3 miesiące od daty złożenia oferty, wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru, ewidencji, wynikającego z prowadzonej działalności objętej przedmiotem konkursu wraz z oświadczeniem, że dane uwidocznione w dokumencie poświadczającym status prawny nie uległy zmianie.
  3) pełnomocnictwa i upoważnienia dla osób składających ofertę do reprezentacji podmiotu, jeżeli dane osoby nie są wskazane w dokumencie stanowiącym podstawę działalności podmiotu.
6. Do oferty mogą być dołączone również inne załączniki, w tym rekomendacje i opinie o oferencie lub o realizowanych przez oferenta projektach.
7. Ofertę podpisują osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych. Oferta podpisana niezgodnie z załączonym odpisem lub upoważnieniem będzie odrzucona z przyczyn formalnych.
8. Jeżeli dokumenty przedkładane są w formie kserokopii, muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do składania oferty.
9. Otwarcie ofert, ich wstępna ocena pod względem formalnym i merytorycznym dokonane zostaną przez Komisję Konkursową w dniu 27 lutego 2024 roku  o  godz. 13 00 w Urzędzie Gminy  Osie.

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert
1.    Oceny ofert dokonuje komisja konkursowa, powołana przez Wójta Gminy Osie.
2.    Oferty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.
3.    Oferta nie podlega ocenie merytorycznej i zostaje odrzucona przez Komisję z powodu następującego/następujących błędu/błędów formalnego/formalnych:
1)    złożenie oferty po terminie,
2)    złożenie oferty w sposób niezgodny z ogłoszenie konkursowym
3)    złożenie oferty na niewłaściwym formularzu, innym niż określony w ogłoszeniu o konkursie,
4)    złożenie oferty bez wymaganych dokumentów,
5)    złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony,
6)    złożenie oferty z niejednoznacznie zdefiniowanym zakresie zadania publicznego,
7)    złożenie oferty niepodpisanej przez osoby do tego upoważnione,
8)    złożenie oferty, w której wnioskowana dotacja jest niezgodna z zapisami ogłoszenia.
Oferty spełniające warunki formalne są poddawane ocenie merytorycznej.
4.     Przy rozpatrywaniu ofert Komisja Konkursowa:
    1)    ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty;
    2)    ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
    3)    ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty  będą realizować zadanie publiczne;
    4)    uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
    5)    uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
    6)    uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów , które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
5. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 30 dni od ostatniego  dnia przyjmowania ofert.
6. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone  niezwłocznie po wyborze oferty:
1)    w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.osie.pl ;
2)    w siedzibie Urzędu Gminy Osie w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
3)    na stronie internetowej  Urzędu Gminy Osie - www.osie.pl

VII. Informacja o zrealizowanych  przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.
      
W  2023 roku przeznaczono na ten cel 27 000,00 zł.

 VIII. Postanowienia końcowe
1. Dotowany podmiot, który otrzyma dotację z budżetu gminy jest zobowiązany do dostarczenia na wezwanie gminy oryginałów dokumentów (faktur, rachunków), celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej.
2. Wójt Gminy unieważni otwarty konkurs ofert, jeżeli:
    1)    nie zostanie złożona żadna oferta;
    2)    żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu
3. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert dotyczące propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w gminie Osie nie podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego.


Osie, dnia  01.02.2024 r.                                                               


                                                                                                                              Wójt Gminy Osie

                                                                                                                                 Michał Grabski

Pliki do pobrania :

Ogłoszenie

Wzór_oferty. PDF

Wzór_oferty.RTF

Oświadczenie_VATOgłoszenie w sprawie  naboru  dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w Komisji Konkursowej


Zgłoszenie do prac w Komisji Konkursowej opiniującej oferty na propagowanie i rozwijanie kultury fizycznej, sportu i rekreacji w gminie OsieData dodania 01.02.2024

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij