Gmina Osie Oficjalny serwis internetowy

Projekt uchwały programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osie w 2023 roku

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów,
w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. Z uwagi na fakt, że skala bezdomności psów i kotów jest w gminie Osie najbardziej zauważalna, większość działań określonych w programie dotyczy bezdomności tych zwierząt.

                                                          
     
                              
                  Projekt                 

UCHWAŁA NR ………………

RADY   GMINY   OSIE

 

z dnia ......................... r.


w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osie w 2023 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 )  oraz art. 11a ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt  ( Dz. U. z 2022 r. poz. 572) uchwala się, co następuje:

    § 1.Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osie w 2023 r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

    § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osie.

    § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.


 Plik do pobrania:

Program opieki nad zwierzętami 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e


            Do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy (art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym.). Do takich spraw należy zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie, zgodnie art. 11 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 572). Jest to zadanie własne gminy.

Ustawodawca nałożył na radę gminy obowiązek określenia, w drodze uchwały, corocznie do 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osie stanowi wypełnienie ustawowych obowiązków, tj. obejmuje w szczególności:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

3) odławianie bezdomnych zwierząt;

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) usypianie ślepych miotów;

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

W przygotowanym programie określona została wysokość środków finansowych przeznaczonych na jego realizację, które ujęte zostały w planie finansowym budżetu gminy Osie na 2023 rok.

Projekt programu został przekazany do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Świeciu, dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy Osie oraz podany do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenie Wójta Gminy Osie na stronie internetowej gminy Osie – www.osie.pl.


 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr…….

Rady Gminy Osie

z dnia……………                                                                                   


 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

na terenie gminy Osie w 2023 r.

 

 

WPROWADZENIE


Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów
i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. Z uwagi na fakt, że skala bezdomności psów i kotów jest w gminie Osie najbardziej zauważalna, większość działań określonych w programie dotyczy bezdomności tych zwierząt.

 

 

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)        schronisku, należy przez to rozumieć Centrum Opieki nad Zwierzętami w Grudziądzu, ul. Przytulna 1, 86-300 Grudziądz;

2)        programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osie w 2023 roku;

3)        wójcie, należy przez to rozumieć Wójta Gminy Osie.


§ 2. 1. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Osie przy pomocy Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Osie;

2. Realizatorami Programu są:

1)    na poziomie gminy Osie - Wójt Gminy Osie, przy pomocy Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Osie;

2)    organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, współpracujące z gminą Osie;

3)    schronisko dla bezdomnych zwierząt, z którym podpisana została stosowana umowa.Rozdział 2

CEL PROGRAMU


§ 3. Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Osie oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.


 

Rozdział 3

REALIZACJA ZADAŃ

 

§ 4. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Osie realizują:

1)        schronisko - poprzez wyłapywanie, umieszczanie, przyjmowanie zwierząt bezdomnych w schronisku na podstawie podpisanej umowy, po uprzednim uzgodnieniu z wójtem;

2)        wójt poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt gospodarskich;

3)        organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami bezdomnymi.


§ 5. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują:

1)        wójt poprzez:

a)         zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących;

b)        podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale organizacji pozarządowych lub/i przedstawiciela Urzędu;

c)         finansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących, na wniosek społecznego opiekuna kotów wolno żyjących, wykonywanych  przez zakłady lecznicze dla zwierząt, na podstawie zawartych umów;

2)        organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących opiekę nad kotami wolno żyjącymi oraz podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących.

 

§ 6. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Osie realizują:

1)        schronisko na podstawie zawartej umowy w tym zakresie;

2)        organizacje pozarządowe, które posiadają przedstawicieli przeszkolonych w zakresie odławiania zwierząt domowych, a także odpowiedni sprzęt. Odłowione zwierzęta pozostają pod opieką organizacji lub przekazywane są do schroniska, po wcześniejszym uzgodnieniu z wójtem.


§ 7. Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt realizują:

1)        schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do schroniska, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek;

2)        organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących z terenu gminy Osie;

3)        wójt poprzez prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji;

4)        zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzone wyłącznie przez lekarza weterynarii.


§ 8. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:

1)        schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania;

2)        wójt poprzez promocję adopcji zwierząt ze schroniska oraz prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. poprzez ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Osie:    www.osie.pl;

3)        organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.

 

§ 9. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizują:

1)        schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów;

2)        wójt poprzez zawieranie umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt.

 

§ 10. Na gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich w  2023 r. wskazuje się gospodarstwo prowadzone przez Pana Leszka Ratajczak, które znajduje się w miejscowości Radańska 41, 86-150 Osie.


§ 11. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizują:

1)        schronisko poprzez zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii;

2)        wójt poprzez zawieranie umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt w zakresie opieki weterynaryjnej udzielanej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym z terenu gminy Osie.

Rozdział 4

FINANSOWANIE PROGRAMU


§ 13. 1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z programu zabezpieczone
są w budżecie gminy Osie na rok 2022 w wysokości 70 000,00 zł (słownie pięćdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na:

1)        zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, odławianie bezdomnych zwierząt, sterylizację lub kastrację zwierząt, usypianie ślepych miotów, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt – 63 500,00 zł;

2)        opieka nad kotami wolno żyjącymi i ich dokarmianie – 4 500,00 zł;

3)        poszukiwanie nowych właścicieli – 1 000,00 zł;

4)        utrzymanie zwierząt gospodarskich w wyznaczonym gospodarstwie rolnym – 1 000,00 zł.

  1. W trakcie realizacji zadania wysokość środków będzie aktualizowana. W przypadku przekroczenia zaplanowanej kwoty nastąpi zwiększenie do poziomu wynikającego z faktycznych kosztów.
    1. Wydatkowanie nastąpi na podstawie faktur przedstawionych przez wykonawców.  

                                                                                                                 Projekt                 

UCHWAŁA NR ………………

RADY   GMINY   OSIE

 

z dnia ......................... r.

 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osie w 2023 roku.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 )  oraz art. 11a ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt  ( Dz. U. z 2022 r. poz. 572) uchwala się, co następuje:

 

     § 1.Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osie w 2023 r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

     § 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osie.

 

     § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

            Do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy (art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym.). Do takich spraw należy zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie, zgodnie art. 11 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 572). Jest to zadanie własne gminy.

Ustawodawca nałożył na radę gminy obowiązek określenia, w drodze uchwały, corocznie do 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osie stanowi wypełnienie ustawowych obowiązków, tj. obejmuje w szczególności:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

3) odławianie bezdomnych zwierząt;

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) usypianie ślepych miotów;

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

W przygotowanym programie określona została wysokość środków finansowych przeznaczonych na jego realizację, które ujęte zostały w planie finansowym budżetu gminy Osie na 2023 rok.

Projekt programu został przekazany do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Świeciu, dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy Osie oraz podany do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenie Wójta Gminy Osie na stronie internetowej gminy Osie – www.osie.pl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr…….

Rady Gminy Osie

z dnia……………                                                                                   

                                                                                              

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

na terenie gminy Osie w 2023 r.

 

 

WPROWADZENIE

 

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów
i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. Z uwagi na fakt, że skala bezdomności psów i kotów jest w gminie Osie najbardziej zauważalna, większość działań określonych w programie dotyczy bezdomności tych zwierząt.

 

 

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)        schronisku, należy przez to rozumieć Centrum Opieki nad Zwierzętami w Grudziądzu, ul. Przytulna 1, 86-300 Grudziądz;

2)        programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osie w 2023 roku;

3)        wójcie, należy przez to rozumieć Wójta Gminy Osie.

 

§ 2. 1. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Osie przy pomocy Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Osie;

2. Realizatorami Programu są:

1)    na poziomie gminy Osie - Wójt Gminy Osie, przy pomocy Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Osie;

2)    organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, współpracujące z gminą Osie;

3)    schronisko dla bezdomnych zwierząt, z którym podpisana została stosowana umowa.

 

 

Rozdział 2

CEL PROGRAMU

 

§ 3. Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Osie oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.

 

 

Rozdział 3

REALIZACJA ZADAŃ

 

§ 4. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Osie realizują:

1)        schronisko - poprzez wyłapywanie, umieszczanie, przyjmowanie zwierząt bezdomnych w schronisku na podstawie podpisanej umowy, po uprzednim uzgodnieniu z wójtem;

2)        wójt poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt gospodarskich;

3)        organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami bezdomnymi.

 

§ 5. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują:

1)        wójt poprzez:

a)         zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących;

b)        podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale organizacji pozarządowych lub/i przedstawiciela Urzędu;

c)         finansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących, na wniosek społecznego opiekuna kotów wolno żyjących, wykonywanych  przez zakłady lecznicze dla zwierząt, na podstawie zawartych umów;

2)        organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących opiekę nad kotami wolno żyjącymi oraz podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących.

 

§ 6. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Osie realizują:

1)        schronisko na podstawie zawartej umowy w tym zakresie;

2)        organizacje pozarządowe, które posiadają przedstawicieli przeszkolonych w zakresie odławiania zwierząt domowych, a także odpowiedni sprzęt. Odłowione zwierzęta pozostają pod opieką organizacji lub przekazywane są do schroniska, po wcześniejszym uzgodnieniu z wójtem.

 

§ 7. Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt realizują:

1)        schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do schroniska, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek;

2)        organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących z terenu gminy Osie;

3)        wójt poprzez prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji;

4)        zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzone wyłącznie przez lekarza weterynarii.

 

§ 8. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:

1)        schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania;

2)        wójt poprzez promocję adopcji zwierząt ze schroniska oraz prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. poprzez ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Osie:    www.osie.pl;

3)        organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.

 

§ 9. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizują:

1)        schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów;

2)        wójt poprzez zawieranie umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt.

 

§ 10. Na gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich w  2023 r. wskazuje się gospodarstwo prowadzone przez Pana Leszka Ratajczak, które znajduje się w miejscowości Radańska 41, 86-150 Osie.

 

§ 11. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizują:

1)        schronisko poprzez zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii;

2)        wójt poprzez zawieranie umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt w zakresie opieki weterynaryjnej udzielanej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym z terenu gminy Osie.

 

 

 

 

Rozdział 4

FINANSOWANIE PROGRAMU

 

§ 13. 1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z programu zabezpieczone
są w budżecie gminy Osie na rok 2022 w wysokości 70 000,00 zł (słownie pięćdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na:

1)        zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, odławianie bezdomnych zwierząt, sterylizację lub kastrację zwierząt, usypianie ślepych miotów, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 63 500,00 zł;

2)        opieka nad kotami wolno żyjącymi i ich dokarmianie 4 500,00 zł;

3)        poszukiwanie nowych właścicieli – 1 000,00 zł;

4)        utrzymanie zwierząt gospodarskich w wyznaczonym gospodarstwie rolnym – 1 000,00 zł.

2.         W trakcie realizacji zadania wysokość środków będzie aktualizowana. W przypadku przekroczenia zaplanowanej kwoty nastąpi zwiększenie do poziomu wynikającego z faktycznych kosztów.

3.         Wydatkowanie nastąpi na podstawie faktur przedstawionych przez wykonawców. 

 

 

 

 

Data dodania 17.01.2023

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij